การเตรียมตัวสอบกรมการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย

การเตรียมตัวสอบกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 

คำแนะนำในการสอบกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมการท่องเที่ยว ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลและออกกฎระเบียบด้านการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยว การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โฮมสเตย์ ลองสเตย์ ฯลฯ การกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย สถิตินักท่องเที่ยว ฯลฯ

ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ทำหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่คนทั่วไปจะรู้จัก ททท. มากกว่า เพราะททท. มีหน้าที่ในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทย

การเตรียมตัวสอบกรมการท่องเที่ยว
การสอบเข้ากรมการท่องเที่ยว กรณีสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แต่ถ้าสอบรรจุรับราชการในกรมการท่องเที่ยว จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ กพ.แล้ว และต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข )ผ่านก่อน จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไป โดยจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ในส่วนของข้อสอบภาค ข จะเป็นวิชาเฉพาะตำแหน่ง จะต้องทำคะแนนในภาคนี้ให้ได้มากกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในภาค ค.ต่อไป ควรศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

วิชาที่ใช้สอบกรมการท่องเที่ยว มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( 200 คะแนน ) ได้แก่
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว เช่น
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวละกีฬา พ.ศ.2553
- พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551
- พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
- นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ
1.2 เกี่ยวกับตำแหน่ง

2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ( 100 คะแนน ) เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์


การเตรียมตัวสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ในการสมัครสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษในระดับต่างๆต่อไปนี้
1. TOEFL แบบ Paper Based Test (PBT) ต้องไม่ต่ำกว่า ๕๑๐ คะแนน หรือ
2. TOEFLแบบ Internet Based Test (IBT) ต้องไม่ต่ำกว่า ๖๔ คะแนน หรือ
3. IELTS ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ ๕ หรือ ๔.๔ TOEIC ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ ๕๐๐ คะแนน

วิชาที่ใช้สอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
แบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาคข้อเขียนและภาคสัมภาษณ์ ดังนี้
(1)ภาคข้อเขียน โดยต้องผ่านเกณฑ์คะแนนตามที่ ททท.กำหนด ดังนี้
ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ข. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
(2)สัมภาษณ์
ก. การทดสอบบุคลิกและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการทํางาน (Aptitude Test) ใช้เวลาทดสอบประมาณ ๒ ชั่วโมง
ข. การสัมภาษณ์

ข้อสอบในส่วนความรู้ความสามารถทั่วไป จะออกเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปจริงๆ ข้อสอบประมาณตรรกะ จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด เหตุบ้านการเมือง ความรู้ที่ไกด์ควรจะมี เรื่องเกี่ยวกับในประเทศไทย และต้องรู้เรื่องในประเทศให้มากที่สุด ตั้งแต่ที่ตั้งของประเทศ ลักษณะของแต่ละภาคเป็นยังไง แล้วก็เรื่องของวัฒนธรรม ศาสนา การกินอยู่ของคนไทย ภาคภาษาอังกฤษก็ถามเกี่ยวกับประเพณี เทศกาลต่างๆ อาหารไทย ตัวอย่างเช่น
1.สนามหลวงมีชื่อเดิมว่าอะไร.....ทุ่งพระเมรุ
2.สนามบินสุวรรณภูมิอยู่เขตจังหวัดใด...จ.สมุทรปราการ
3.โรงพยาบาลศิริราชตั้งอยู่ในเขตวังดังมาก่อน...วังหลัง
4.พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์อยู่จังหวัดใด...เชียงใหม่
5.เว็ปไซด์ของการท่องเที่ยวคือ...www.tat.or.th
6.พระถือศีลกี่ข้อ..227 ข้อ ,เณร 10 ข้อ, ชี 8 ข้อ,ฆราวาสบุคคลทั่วไป ศีล 5 ข้อ
7.ภูกระดึงอยู่จังหวัดใด...จ.เลย

นอกจากนี้ในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ของกรมการท่องเที่ยว
และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ควรมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ผู้บริหาร โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ในการสัมภาษณ์ควรทำใจให้สบาย ตอบคำถามแบบธรรมขาติ เป็นตัวของตัวเอง โดยส่วนใหญ่กรรมการจะถามคำถามต่อไปนี้ คือ 1. ให้แนะนำตัวเอง 2.เหตุผลในการตัดสินใจเข้ารับราชการ 3. เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน

การสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบด้วยการสนทนาหรือพูดคุยกัน ดังนั้นผู้เข้าสอบควรจะทบทวนเตรียมความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เป็นวิชาการหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้เตรียมไว้แล้วในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อเขียน ซึ่งอาจจะใช้เวลาครั้งละ 10 – 30 นาที แล้วแต่กรณี หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นต้องทบทวนความรู้ และข้อมูลบางประการมิใช่เข้าสอบโดยมิได้ทบทวนความรู้หรือข้อมูลอะไรเลย


แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

 ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

 

แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/